Лучшее на сайте

Мануальная терапия • Скачать лексичний мінімум вступника з англійської мови 2500 слів
Опубликовал Ksulanz, 12.11.2015, 19:29,


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

ПРОГРАМА

екзамену з англійської мови для осіб, які вступають на навчання

за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів

зі спеціальності 8.18010013 „Управління проектами”

Дніпропетровськ – 2012

В основу Програми вступного іспиту для абітурієнтів на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010013 „Управління проектами” у 2012 році покладено програму з англійської мови за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з урахуванням обсягу матеріалу та вимог до знань і вмінь випускників.

^

Морфологія

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Займенник. Види займенників. Вживання займенників.

Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Participle I, Participle II. Інфінітив. Герундій. Модальні дієслова та їх еквіваленти.

Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.

Структура to be going to do smth.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти.

Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc)

Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.

Частка. Особливості вживання to з дієсловами.

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.

Синтаксис


 • Речення. Порядок слів в англійському реченні.

 • Структура різних типів речень.

 • Прості речення.

 • Безособові речення.

 • Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).

 • Комунікативні типи речень. Розповідні, питальні та заперечні, питально-заперечні речення.

 • Типи питальних речень.

Пряма і непряма мова.


 • Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.

Словотворення

Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.

^

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту).

^

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати довідкову літературу з граматики та лексики англійської мови, а також тренувальні тести у режимі on-line.


 1. Betty Schrampfer Azar Fundamentals of English Grammar: Prentice hall regents, 2009.

 2. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use: Cambridge University Press, 2010.

 3. Test and Practise Your English 1,2: Nelson, 2008.

 4. Лексико-граматичні тести з англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.native-english.ru 

 5. Лексико-граматичні тести з англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.study.ru 

Источник: http://do.gendocs.ru/docs/index-272084.html

Комментировать [ 4 ]Просмотров [ 257 ]
Комментарии

Поиск

Популярное

Облако тегов

Опрос

Архив

Календарь

Друзья